Phiên dịch

Sau cập nhật năm 2014 của db4free.net và dịch vụ, bây giờ đã có cách dễ dàng cho các bạn phiên dịch cho db4free.net ra nhiều ngôn ngữ.

Tất cả nội dung văn bản đã được cập nhật lên GitHub. Bạn có thể fork từ repository, ghi bản dịch của bạn và gửi cho chúng tôi một yêu cầu pull vì vậy bạn bản dịch có thể được tích hợp vào trang web.

Cách làm như thế nào?

Trước tiên, bạn cần phải đăng ký một tài khoản GitHub, trừ khi bạn đã có một. Fork từ repository tại

https://github.com/mpopp75/db4free-net-l10n

bây giờ bạn có một bản sao của repository trong tài khoản của bạn. Bây giờ bạn có thể sao chép repository của bạn để tạo ra một bản sao trên máy tính của bạn. Các lệnh Git cho việc này là:

git clone git@github.com:[tai_khoan_github]/db4free-net-l10n.git

Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một branch riêng biệt cho bản dịch của bạn, như sau:

git checkout -b branchcuaban

Nếu không có thư mục cho ngôn ngữ mà bạn muốn dịch, tạo một bản sao của thư mục "en" và đặt tên nó theo bảng mã ngôn ngữ ISO 639-1.

Trong các tập tin bên trong thư mục này, thay thế các văn bản tiếng Anh với các văn bản của các ngôn ngữ mới. Hãy cẩn thận không thay đổi ID. Ví dụ thay thế:

'h1' => 'Welcome to db4free.net',

bằng

'h1' => 'Bienvenido a db4free.net',

Nếu một văn bản là giống nhau trong tiếng Anh và các ngôn ngữ mà bạn đang dịch, bạn có thể xóa dòng hoặc chỉ đơn giản là để yên đó.

Khi bản dịch của bạn được hoàn tất, commit và push vào GitHub của bạn. Chuyển sang branch mới của bạn trên GitHub và bấm "New Pull Request". Nhập mô tả ngắn những gì bản dịch của bạn, bất kỳ khó khăn mà bạn phải đối mặt hoặc những gì bạn có thể không có khả năng để hoàn thành hãy hủy yêu cầu Pull.

Nếu bạn muốn đóng góp nhưng bạn cần hỗ trợ thêm trước khi bạn có thể bắt đầu, hãy tạo 1 yêu cầu trên GitHub.