Quyên góp

Bằng cách quyên góp bạn có thể giúp chúng tôi đầu tư tốt hơn cho phần cứng và cung cấp dịch vụ tốt hơn.

 EUR
 

Donation by bank transfer (SEPA Credit Transfer):

Creditor: Markus Popp
IBAN: AT211921020297532002
BIC: INGBATWW
      

    

Most banking apps allow you to quickly and easily fill in your bank transfer form via a "Scan QR Code" feature.

Donation QR Code